Sådan begyndte historien om Haveforeningen Søholm

– uddrag af protokollen:

 

Onsdag den 12. juni 1974 kl. 19.30 i “Kongreshuset” Amaliegade, blev der afholdt stiftende generalforsamling for haveejere på gården “Søholm”s jorde.

Kredsbestyrelsen for Århuskredsen under Dansk Kolonihaveforbundet var indbyder.

 

Til generalforsamlingen var følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Regnskabet
  3. Beretning
  4. Pause
  5. Forslag til den videre drift af den stiftende forening
  6. Kontor Godtgørelse
  7. Valg af formand
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  9. Valg af 2 revisorer og valg af revisorsuppleanter
  10. Forespørgsler

 

Punkt 3. 

Beretning ved kredsformand Bent V. Jensen

Så nåede vi da omsider frem til den historiske dag, da vi som lejere på gården “Søholm”s jorde – med god samvittighed kan stifte endnu en haveforening under kolonihaveforbundet for Danmark i dennes Århus kreds.

Dette areal er et af de smukkest beliggende her på Århusegnen, hvorpå der er anlagt kolonihaver.

Disse haver er jo anlagt efter princippet langtidslejemål – 50 år til året 2021 – men vi håber, de kan blive liggende til langt ind i næste århundrede – altså langt forbi 2021.

Allerede før kolonihave kommissionens betænkning i 1965 havde vor daværende kredsformand Ejnar Madsen fået kig på arealet ved gården “Søholm”, og det var for ham lidt af en ønskedrøm, at se kolonihaver på dette attraktive sted. Det skulle dog ikke forundes ham at opleve denne dag.

Den 29. september 1966 sendte Ormslev – Kolt kommune et brev til naturfrednings udvalget for Århus amt, om der på arealet kunne anlægges kolonihaver. Sagen blev sendt til udtalelse i Århus kommunes magistrat. Denne anbefalede at lade arealet anlægge til kolonihaver.

Der blev så ført mange og trange drøftelser med forskellige myndigheder indtil 1. april 1971, hvor lejemål og lejekontrakten omsider blev en realitet.

Herefter blev arealet, ved hjælp af landmåler og forskellige venner og bekendte, målt op i de forskellige haver.

April 1971 blev der i dagbladene i Århus annonceret at arealet nu kunne udlejes. Mange meldte sig – og de fleste haver blev lejet ud den første dag.

Indskuddet dengang, som nu, er 500 kr. I månedlig ydelse 70 kr, her er ikke medregnet kontingenter til forbund og kreds.

De indkomne beløb var senere en stor hjælp til betaling af de forskellige udgifter. Men trods disse penge, måtte vi alligevel lave en kassekredit i Sparekassen Østjylland på 600.000 kr, som senest den 30. juni 1974 skal konverteres til et fast lån med 18% ydelse. Kassekreditten koster i renter og provision 13% årlig.

Af kassekreditten har vi trukket til dækning af kloakanlæg 285.335,72 kr, til vejanlæg 259.000 kr. og til vandanlæg. Ialt 476.908,72 kr. Det vil sige at vi ikke har trukket hele beløbet, men vi mangler også at få plantet hæk. Og her har vi forhørt os hos forskellige, men ingen har villet garantere for hækplanterne på grund af tørken. Vi foretrak at vente med at få plantet hæk til efteråret, men nu kan i selv tage stilling til dette spørgsmål.

Vi skal jo på et senere tidspunkt blive enige om haveforeningens navn, men der kan vel ikke være tvivl om dette.

Vi har også uddelt lovforslag, som de bør se ud for denne haveforening.

Til slut udtalte formanden, alt hvad der er lavet for jer – som lejer på gården “Søholm”s jorder, er gjort efter bedste evne og i bedste mening af kontaktudvalget og af kredsbestyrelsen i forening. Det er nu op til jer at få gavn og glæde af disse arealer, der næsten er færdigetableret. Samt at føre den nystiftede haveforening videre – hvis i da vil.

 

Efter et par spørgsmål var besvaret, blev beretningen enstemmigt godkendt.